Odkazy

Pro členy SVJ: chybí-li Vám zde některý zákon či vyhláška nebo jiný zajímavý odkaz, nebo zjistíte, že je některý odkaz neaktuální či nevhodný, připojte prosím komentář dole na stránce. Komentář bude správcem stránek zpracován do dvou pracovních dnů.

SBD Poruba – Stavební bytové družstvo Poruba, Porubská 17/1015, 708 00 Ostrava-Poruba

89/2012 Sb. – Občanský zákoník

90/2012 Sb. – Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

183/2006 Sb. – Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

256/2013 Sb. – Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

351/2013 Sb. – Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob

363/2013 Sb. – Nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv

120/2011 Sb. – Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

285/2011 Sb. – Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů

133/1985 Sb. – o požární ochraně

Vyhláška č. 246/2001 Sb. – o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Vyhláška MMR 372/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele.

Vyhláška MMR 372/2001 – metodický pokyn

Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím
Prováděcí nařízení vlády č. 366/2013 Sb. k bytovému spoluvlastnictví.

Vyhláška č. 237/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob

VYHLÁŠKA MMR č. 269_2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

VYHLÁŠKA MMR č. 269_2015 Sb. – METODICKÝ POKYN MMR ČR

Zákon č. 67_2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

Zákon č. 67_2013 Sb., ve znění z. č. 104_2015 Sb.kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

Zákon č. 67-2013 Sb. ve znění zákona 104-2015 Sb. – METODICKÝ POKYN

Napsat komentář